Estatuts

 

Article 1

D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1988, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana de Tecnologia.

Article 2

La Societat Catalana de Tecnologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia, té per finalitat el conreu de la tecnologia en les seves diverses vessants, fomentant-ne la investigació i contemplant-la com a factor de cultura, i publicar els treballs que s’adeqüin a aquests objectius; es regeix per aquests Estatuts, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.1988) i pel Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.1988).

Article 3

El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4

La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta de Govern.

Article 5

Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 6

L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada amb igualtat de drets per tots els socis que hi assisteixen.

L’Assemblea General de socis es reunirà quan ho indiqui el president o la reclami una tercera part dels membres. S’haurà de reunir preceptivament cada any el mes de novembre per a l’aprovació dels comptes de l’any que s’acaba i del pressupost de l’any següent, que hauran estat elaborats per la Junta Directiva.

Cada quatre anys i després del període d’eleccions es farà una Assemblea Extraordinària per elegir la nova Junta Directiva.

Article 7

El president és el representant ordinari de la Societat, en presideix l’Assemblea i la Junta Directiva. El president és elegit per l’Assemblea de socis i té la facultat de nomenar i fer cessar els membres de la Junta Directiva. La composició de la Junta Directiva proposada pels candidats a president serà donada a conèixer en presentar la candidatura.

La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, assisteix el president en les seves funcions executives i administratives i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea.

La Junta Directiva estarà formada per president, vicepresident, secretari, tresorer i tants vocals com sigui necessari. Els càrrecs seran quadriennals. El president i el vicepresident seran reelegibles consecutivament una sola vegada sense que puguin ser membres de la Junta Directiva abans i després del seu mandat.

Les vacants de la Junta Directiva que ocorreguessin eventualment entre dues eleccions reglamentàries seran proveïdes pel president amb caràcter interí fins a les eleccions reglamentàries immediates. Així mateix durant l’Assemblea General preceptiva de cada any el president podrà proposar el nomenament d’altres vocals amb caràcter interí fins a les eleccions reglamentàries immediates.

A part de les seves funcions específiques, el president tindrà també les següents:

  • Assistència amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
  • Membre de la Comissió de Societats filials.
  • Obligació d’informar, d’acord amb el delegat de l’IEC, la Secció que correspongui, de les activitats i el funcionament de la Societat.

A part de les seves funcions específiques, el secretari tindrà també les següents:

  • Obligació de notificar al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual d’activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta Directiva.
  • En acabar cada curs, i per mitjà de la secció corresponent, trametrà al secretari general de l’IEC la memòria anual.

Article 8

Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la secció corresponent i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta Directiva, i serà el responsable davant de l’IEC de les publicacions i actes públics de la Societat.

El delegat serà convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat Filial i actuarà com a nexe entre l’IEC i la Societat.

Article 9

La Societat disposarà d’un comitè de publicacions format pels membres que la Junta Directiva consideri adient.

Article 10

Per a ser admès com a soci caldrà que la Junta Directiva hi doni el vistiplau. Els socis tenen el dret de participar en les activitats de la Societat, i han de pagar la quota. La pèrdua de la condició de soci pot ser acordada per la Junta Directiva en aquells casos en els quals la conducta de la persona en qüestió sigui contrària a l’esperit i als objectius de la Societat.

Article 11

La Societat podrà organitzar els grups de treball, seccions i comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius.

Article 12

Constitueixen recursos de la Societat:

1. Recursos ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.

2. Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat.

Article 13

La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició dels dos terços dels membres de la Societat. L’acord serà pres en una assemblea general extraordinària, però no tindrà efecte mentre quinze membres acordin continuar la Societat, i mentre no hagi estat informat i proposat a la secció corresponent, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

Article 14

Aquests Estatuts seran reformables en una assemblea general de socis convocada a aquest efecte; perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la Societat i que sigui aprovada pel Ple de l’IEC.

Article 15

En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passaran a integrar-se a l’IEC.

Article 16

Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Disposició transitòria

La modificació d’aquests Estatuts tindrà efectes, un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana de Tecnologia el 24 de gener de 1991.
Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 5 d’abril de 1991.
Modificacions dels articles 6 i 7 i una disposició transitòria aprovades en l’Assemblea General de la Societat Catalana de Tecnologia el 21 de novembre de 2018.